המסמכים הרפואיים מהווים חלק חשוב מכלל הראיות הבונות תיקי תאונות דרכים. חשוב מאד אם כן לשמור על כל מסמך רפואי הנוגע לאירוע או לתאונה שגרמו לפגיעה. כמו כן חובה לשמור על כל קבלה הנוגעת להוצאות שנגרמו לנפגע כתוצאה מתאונת הדרכים כגון בגין נסיעותיו לטיפולים, קניית תרופות ועזרים רפואיים שונים, עזרה שלה נזקק במשק הבית וכד' ולדאוג להעבירן לעורך הדין המטפל בעניין, בהקדם האפשרי.

במידה ובעקבות תאונת הדרכים, נזקק הנפגע לעזרת צד ג' בכל הקשור לביצוע עבודות משק הבית כגון ניקיון, עריכת קניות, ביצוע תיקונים וכד', ואין באפשרותו לקבל מנותני השירות הנ"ל קבלה או חשבונית רשמית, רצוי מאד לערוך רשימה מסודרת של ההוצאות, תוך פירוט מדויק לגבי מהות ההוצאה, תאריך, סכום ושמו של נותן השירות. גם את הרשימה הנ"ל יש להעביר בסוף כל תקופה מסוימת לעורך הדין המטפל בעניין, על מנת שיהיה מעודכן בנוגע להוצאותיו של הנפגע.

שימו לב! חשוב מאד לשמור על כל תלושי השכר מלפני קרות תאונת הדרכים ואחריה ולהעביר העתק מהם לעורך הדין בהקדם האפשרי. לעצמאים מומלץ לשמור על כל דוחות מס הכנסה ומע"מ שהוגשו על ידם לפני התאונה ואחריה. מסמכים אלו דרושים לצורך הוכחות נתוני השתכרותו של הנפגע לפני תאונת הדרכים ואחריה כמו גם לצורך הוכחת הפסדי השכר אותם ספג הנפגע בעקבות התאונה.